Voor meer info: 03/324 09 19 - info@koffie-verheyen.be

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1: Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren de eventuele eigen voorwaarden van de klant, behoudens door ons schriftelijk aanvaarde afwijkingen.

Art. 2: De goederen op de factuur vermeld, worden verkocht aan de algeene voorwaarden en waarborgen van de fabrikant, welke deze produceert, en waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben en ermede akkoord te gaan.

Art. 3: De bestelling, evenals de door onze vertegenwoordigers genomen verbintenissen, zullen maar na onze schriftelijke aanvaarding als bindend beschouwd worden.

Art. 4: Al onze offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit geldt eveneens voor technische specificaties, catalogi en afbeeldingen. Uit oorzaak van gebeurlijke aanpassing van onze voorwaarden ingevolge plotse wijziging van bepaalde kostenbestanddelen zal de koper in geen geval de aan gang zijnde orders kunnen opzeggen. Een gebeurlijke prijsstijging van een der kostenbestanddelen brengt automatisch een evenredige verhoging van de verkoopprijs der lopende orders mede.

Art. 5: Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. De klant aanvaardt dat wij eigenaar blijven van de verkochte goederen tot aan de volledige betaling van verkoopprijs in hoofdsom en in accessoria. In geval van doorverkoop behouden wij de mogelijkheid om de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de verkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de wederverkoopprijs.
Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s en de bewaringslast, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

Art. 6: Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd met een intrest van 10% per jaar. De klant erkent bovendien, in geval van wanbetaling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijverlies en gebrek betreffende het beschikken over het factuurbedrag, alsmede voor de buitengerechtelijke kosten die voortvloeien uit de wanbetaling, onverminderd de gebeurlijke gerechtelijke intresten en gedingkosten.
De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

Art. 7: De leveringstermijn wordt, binnen de grenzen van het mogelijke, in acht genomen. Gebeurlijke vertraging in de levering houdt voor ons geen verplichting in tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade. De vertraging kan bovendien in geen enkel geval het intrekken van de bestelling rechtvaardigen.

Art. 8: De goederen reizen op risico van de klant. De eventuele klachten kunnen niet meer aanvaard worden na een verloop van acht dagen na leveringsdatum. Terugzending van goederen wordt niet aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke instemming.

Art. 9: Ingeval van ontbinding van de koopovereenkomst door en lastens de koper, om gelijk welke reden, verbindt de klant zich ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het aankoopbedrag te betalen binnen de 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst. Ingeval van wanbetaling wordt het bedrag forfaitair verhoogd met 10%, met een minimum van 25 euro, te zelfden titel als bij niet-betaling van een factuur.

Art. 10: Beide partijen aanvaarden elke betwisting te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken in het gerechtelijke arrondissement van Antwerpen, alsmede aan de Belgische Wetgeving.

Art. 11: Koffie Verheyen zal vanaf 1/6/2018 franco leveren wanneer de bestellingen minimaal 50 € exclusief BTW bedragen of minimum 3 kg koffie inhouden. Voor bestellingen die hier niet aan voldoen, zal 3 €, exclusief 21% BTW, port- en administratiekosten bij gerekend worden, wanneer deze bestelling op de door ons voorgestelde moment geleverd mag worden. Op andere, dringende momenten zal 5 €, exclusief 21% BTW, port- en administratiekosten bijgeteld worden bij bestellingen tussen 25 € en 50 € exclusief BTW. Wanneer er dringende bestellingen onder de 25 € exclusief BTW geleverd moeten worden, zal er 7.5 €, exclusief 21% BTW, port- en administratiekosten bij gerekend worden.

onze kwaliteitslabels: